Categories
Plants

Croton origanifolius

This plant's image
Croton origanifolius. See image source here.

#873 They called me Croton origanifolius, also known as Croton ekmanii, and Moacroton ekmanii. I pay homage to the male botanist Erik Leonard Ekman. They first catalogued me in 1786.